Παραπληροφόρηση για την ακύρωση προστίμων για τη μη χρήση μάσκας με βάση το Άρθρο 5 του Συντάγματος

Viral έχει γίνει ισχυρισμός που υποστηρίζει πως μπορεί κάποιος να μην πληρώσει πρόστιμο για τη μη χρήση μάσκας, κάνοντας επίκληση στο Άρθρο 5 του Συντάγματος.

Τι προβλέπει το Άρθρο 5

Αρθρο 5: (Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία)
Kαθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Xώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.

Όλοι όσοι βρίσκονται στην Eλληνική Eπικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Eξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο.
Aπαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού που διώκεται για τη δράση του υπέρ της ελευθερίας.
H προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Kανένας δεν καταδιώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιορίζεται, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος.
**4. Απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο και είσοδο σ’ αυτήν. Τέτοιου περιεχομένου περιοριστικά μέτρα είναι δυνατόν να επιβληθούν μόνο ως παρεπόμενη ποινή με απόφαση ποινικού δικαστηρίου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης και μόνο για την πρόληψη αξιόποινων πράξεων, όπως νόμος ορίζει.
**5. Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία κάθε προσώπου έναντι των βιοϊατρικών παρεμβάσεων.

**Eρμηνευτική δήλωση: Στην απαγόρευση της παραγράφου 4 δεν περιλαμβάνεται η απαγόρευση της εξόδου με πράξη του εισαγγελέα, εξαιτίας ποινικής δίωξης, ούτε η λήψη μέτρων που επιβάλλονται για την προστασία της δημόσιας υγείας ή της υγείας ασθενών, όπως νόμος ορίζει.

** Με δύο αστερίσκους δηλώνονται τα σημεία της Αναθεώρησης που αναγράφονται στο Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων

Η παράγραφος 4 του Άρθρου 5 του Ελληνικού Συντάγματος, όντως ορίζει πως δεν επιτρέπεται η απαγόρευση μετακινήσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με την ερμηνευτική δήλωση, προβλέπεται εξαίρεση σε περίπτωση “λήψης μέτρων που επιβάλλονται για την προστασία της δημόσιας υγείας ή της υγείας ασθενών, όπως νόμος ορίζει“, γεγονός που σημαίνει -δεδομένης της πανδημίας- πως δεν μπορεί κάποιος να στηριχτεί στο Άρθρο 5 για να ακυρώσει τα προβλεπόμενα πρόστιμα για τη μη χρήση μάσκας.

Άλλωστε, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΙα/ΓΠ.οικ. 48976/2020 – ΦΕΚ 3165/Β/31-7-2020:

“Εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επίδοση της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, ο ελεγχόμενος δύναται να υποβάλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στον Προϊστάμενο της υπηρεσίας ή της αρχής στην οποία ανήκει το όργανο το οποίο διαπίστωσε την παράβαση. Η υποβολή αντιρρήσεων πραγματοποιείται μόνον ηλεκτρονικά στη σχετική διεύθυνση που αναγράφεται υποχρεωτικά στο έντυπο της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας. Με εξαίρεση τις υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), όπου εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας επί των αντιρρήσεων εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, στις υπόλοιπες αρχές της παρ. 1 του άρθρου 24, με απόφαση του Προϊσταμένου της υπηρεσίας ή της αρχής, συγκροτείται τριμελής επιτροπή, η οποία εξετάζει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών τις αντιρρήσεις και με αιτιολογημένη αναφορά για τα συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία, τις αποδέχεται ή τις απορρίπτει.”

Μετά από αυτό, αν οι αντιρρήσεις αυτού στον οποίο επιβλήθηκε η διοικητική κύρωση απορριφθούν, μπορεί πάντα να προσφύγει σε διοικητικό δικαστήριο. Σε καμία όμως περίπτωση δεν προβλέπεται πως οποιουδήποτε είδους καταγγελία επιφέρει αυτόματα ακύρωση του διοικητικού προστίμου ή άλλης διοικητικής κύρωσης.

Το ίδιο το άρθρο 5 άλλωστε προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής περιοριστικών μέτρων όταν συντρέχουν λόγοι προστασίας της δημόσιας υγείας.

Σύμφωνα με τον Δρ. Ποινικού Δικαίου Αθανάσιο Αναγνωστόπουλο:

“Η διοικητική κρίση επί προσφυγής και ακόμη περισσότερο η δικαστική κρίση αποτελούν αξιολογικές κρίσεις, οι οποίες δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια. Ωστόσο, είναι αληθές ότι ο ισχυρισμός ότι το άρ. 5 Σ απαγορεύει το εν λόγω διοικητικό πρόστιμο δεν ανευρίσκει έρεισμα ούτε στην θεωρία ούτε στην νομολογία, και ο ισχυρισμός ότι τυχόν πρόστιμο θα ακυρωθεί αντιστρατεύεται το γράμμα της ερμηνευτικής δήλωσης του άρ. 5 Σ”

Εν κατακλείδι, η επίκληση στο Άρθρο 5 του Συντάγματος για ακύρωση προστίμων για τη μη χρήση μάσκας, δεν έχει καμία νομική βάση.

Θάνος Σιτίστας (Επαχτίτης)
Περισσότερα εδώ

πηγή : https://www.gataros.net/2020/08/5.html?fbclid=IwAR0mfXwmGTO1WxTPPdTsuOICYfnoQayI8DxzdMKsblEG3k1_MN7j7A-ueKw