ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΟΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ – ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ

Πρόγραμμα παρακολούθησης με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση και προστασία των δυο περιοχών Natura, Επανομής και Αγγελοχωρίου.

Πρόγραμμα για την παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος στους υγροτόπους και τη θαλάσσια περιοχή της Επανομής και του Αγγελοχωρίου, διάρκειας 38 μηνών, υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του προγράμματος, προϋπολογισμού 240.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα γίνεται παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων στις δυο ευαίσθητες περιοχές, που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000, τους υγροτόπους της Επανομής και του Αγγελοχωρίου.

Προβλέπεται η παρακολούθηση βιοτικών και αβιοτικών περιβαλλοντικών παραμέτρων, που θα βοηθήσουν τους αρμόδιους να προστατεύσουν τις συγκεκριμένες περιοχές και να κάνουν τις απαιτούμενες παρεμβάσεις βελτίωσης της κατάστασης που επικρατεί.

Η λιμνοθάλασσα της Επανομής, η θαλάσσια και παράκτια ζώνη της είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura και περιλαμβάνει Ειδική Ζώνη Διατήρησης και Ζώνη Ειδικής Προστασίας, στη λιμνοθάλασσα. Αντίστοιχης περιβαλλοντικής αξίας είναι και η λιμνοθάλασσα του Αγγελοχωρίου.

«Οι δύο περιοχές χαρακτηρίζονται από υψηλή οικολογική και κοινωνικοοικονομική αξία. Όσον αφορά στην υφιστάμενη διαχείριση αυτών, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχει καθορισθεί ειδικό διαχειριστικό σχήμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η διαχείριση ασκείται αποσπασματικά από έναν μεγάλο αριθμό εμπλεκομένων υπηρεσιών», αναφέρεται στη σχετική εισήγηση.

Πιέσεις

Σήμερα, οι θαλάσσιες περιοχές σε Επανομή και Αγγελοχώρι, πέραν της περιβαλλοντικής τους αξίας, δέχονται την επίδραση διαφόρων δραστηριοτήτων, κυρίως τουριστικών, ενώ καταγράφουν και μεγάλη επισκεψιμότητα για λόγους αναψυχής το καλοκαίρι.

Οι εισηγητές επισημαίνουν ότι επηρεάζονται από δραστηριότητες που ασκούνται στον άμεσο και στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο, αλλά και στον χερσαίο παράκτιο χώρο και την ενδοχώρα (δραστηριότητες που καταλήγουν στη θάλασσα μέσω απορροών και τεχνικών έργων).

Οι δραστηριότητες που ασκούνται στον θαλάσσιο χώρο των περιοχών είναι η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες (οστρακοκαλλιέργεια) και ο θαλάσσιος τουρισμός.

Επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον υπάρχουν από υφιστάμενες υποδομές (π.χ. διάθεση στην θάλασσα των επεξεργασμένων λυμάτων από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων – Bοθρολυμάτων «Αίνεια» στο Αγγελοχώρι) και τεχνικά έργα (λιμενικά έργα, αλιευτικά καταφύγια κτλ.).

Επιπρόσθετα, πλήθος ανθρωπογενών δραστηριοτήτων όπως η διάνοιξη καναλιών και λιμενικών ζωνών έχουν προκαλέσει αλλαγές των υδρολογικών χαρακτηριστικών.

«Ειδικότερα στις περιοχές των λιμνοθαλασσών Επανομής και Αγγελοχωρίου, τα περισσότερα προβλήματα προκύπτουν από τις καλλιέργειες, τη χρήση λιπασμάτων, τη βοσκή, το κυνήγι, αστικές υποδομές, την έκθεση απορριμμάτων και λυμάτων, το δίκτυο συγκοινωνίας, τις αναψυχικές και τουριστικές υποδομές – δραστηριότητες, τις αποστραγγίσεις κ.ά.», αναφέρει η εισήγηση.

Μάλιστα, υπενθυμίζει ότι «στις περιοχές αυτές υλοποιήθηκε ένα έργο που εντάχθηκε στην πρόσκληση LIFE + Nature and Biodiversity 2009 με τον Τίτλο ‘Δράσεις για τη διατήρηση παράκτιων οικοτόπων και σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 λιμνοθάλασσα Επανομής, λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου – ACCOLAGOONS’, το οποίο και περιελάμβανε σημαντικές δράσεις παρακολούθησης και διαχείρισης των περιοχών. Ο επικεφαλής εταίρος του έργου ήταν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Μετά την ολοκλήρωση του έργου LIFE και για χρονικό διάστημα τριών ετών έλαβε χώρα πρόγραμμα παρακολούθησης βιοτικών και αβιοτικών μέτρων στις περιοχές του έργου, με αναθέτουσα αρχή την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η συνέχιση της παρακολούθησης των παραπάνω περιοχών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της προστασίας και της ορθολογικής διαχείρισης τους και είναι ένας από τους βασικούς στόχους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Το νέο έργο

Η παρακολούθηση, που θα γίνει στο πλαίσιο του νέου προγράμματος, θα περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων παρατήρησης γης μέσω επισκοπικών, τηλεμετρικών και τηλεπισκοπικών δεδομένων και τη μετέπειτα αξιολόγηση τους για την αντιμετώπιση προβλημάτων και την πρόταση διαχειριστικών μέτρων διαφύλαξης των περιοχών και την εφαρμογή ορθολογικής διαχείρισης, και ειδικότερα θα αφορά στην:

-Παρακολούθηση της υγροτοπικής έκτασης.

-Παρακολούθηση βιοτικών παραμέτρων (μακροφυτικής υδατικής βλάστησης και φυτοπλαγκτού).

-Ππαρακολούθηση αβιοτικών παραμέτρων.

Τα συλλεχθέντα δεδομένα θα αξιολογούνται από την επιστημονική ομάδα του αναδόχου και θα ακολουθήσουν προτάσεις για τη σχεδίαση και εφαρμογή της κατάλληλης διαχείρισης.

Το πρόγραμμα παρακολούθησης θα αφορά στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

1.Υγροτοπικό σύστημα λιμνοθάλασσας Επανομής: εκτίμηση της κατάστασης του υγροτοπικού συστήματος, παρακολούθηση ποιοτικών και ποσοτικών βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων των υδάτων:

-Έκταση υγροτόπου (σε ετήσια βάση).

-Στάθμη υδάτων (σε μηνιαία βάση).

-Παρακολούθηση βιοτικών παραμέτρων (καταγραφή της βενθικής μακροφυτικής βλάστησης, σε εξαμηνιαία βάση).

-Παρακολούθηση βιοτικών παραμέτρων (σύνθεση και αφθονία φυτοπλαγκτού, chl-a, σε μηνιαία βάση).

-Παρακολούθηση αβιοτικών παραμέτρων (παρακολούθηση των θερμικών συνθηκών, των συνθηκών οξυγόνωσης, της κατάστασης οξίνισης, της αλατότητας, των θρεπτικών ουσιών, της διαφάνειας, των αιωρούμενων στερεών σωματιδίων, του ολικού οργανικού άνθρακα (ΤΟC), σε μηνιαία βάση).

2.Υγροτοπικό σύστημα λιμνοθάλασσας Αγγελοχωρίου: εκτίμηση της κατάστασης του υγροτοπικού συστήματος, παρακολούθηση ποιοτικών και ποσοτικών βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων των υδάτων:

-Έκταση υγροτόπου (σε ετήσια βάση).

-Στάθμη υδάτων (σε μηνιαία βάση).

-Παρακολούθηση βιοτικών παραμέτρων (καταγραφή της βενθικής μακροφυτικής βλάστησης, σε εξαμηνιαία βάση).

-Παρακολούθηση βιοτικών παραμέτρων (σύνθεση και αφθονία φυτοπλαγκτού, chl-a, σε μηνιαία βάση).

-Παρακολούθηση αβιοτικών παραμέτρων (παρακολούθηση των θερμικών συνθηκών, των συνθηκών οξυγόνωσης, της κατάστασης οξίνισης, της αλατότητας, των θρεπτικών ουσιών, της διαφάνειας, των αιωρούμενων στερεών σωματιδίων, του ολικού οργανικού άνθρακα (ΤΟC), σε μηνιαία βάση).

3.Θαλάσσιο περιβάλλον Επανομής και Αγγελοχωρίου: ποιοτικές και ποσοτικές βιοτικές και αβιοτικές παράμετροι των υδάτων:

-Παρακολούθηση βιοτικών παραμέτρων (καταγραφή της βενθικής μακροφυτικής βλάστησης, σε εξαμηνιαία βάση).

-Παρακολούθηση βιοτικών παραμέτρων (σύνθεση και αφθονία φυτοπλαγκτού, chl-a, σε μηνιαία βάση).

-Παρακολούθηση αβιοτικών παραμέτρων (παρακολούθηση των θερμικών συνθηκών, των συνθηκών οξυγόνωσης, της κατάστασης οξίνισης, της αλατότητας, των θρεπτικών ουσιών, της διαφάνειας, των αιωρούμενων στερεών σωματιδίων, του ολικού οργανικού άνθρακα (ΤΟC), σε μηνιαία βάση).

Πηγή: https://www.voria.gr/article/sto-mikroskopio-i-limnothalasses-epanomis-ke-angelochoriou και https://thermaikosnews.gr/mikroskopio-oi-limnothalasses-epa/?fbclid=IwAR13ljeJTFrJH7TSSfRLfXKdsgt_swWCRBS70wVp6MJ-Vx3zc2Mjy0-tx64