Σύγκληση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr),  την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020,  στις 10.00 το πρωί, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο:Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: “Συντήρηση και αισθητική αποκατάσταση Ξυλόγλυπτου Τέμπλου, του Ιερού Ναού Αγ. Αθανασίου, της Κοινότητας Εμμ. Παππά Σερρών. 
Εισηγητής:Μπαλαξής Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Σερρών.. 
Θέμα 2ο:Έγκριση τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ -ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ   ΜΕ ΜΠΕ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ», με διαδικασία Ανοικτού Διαγωνισμού (παρ. 1 άρθρου 27 του Ν. 4412/2016), με κριτήριο ανάθεσης Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (Παρ. 6 άρθρου 86 του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».Προϋπολογισμός : 500.000,00 € (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.)Χρηματοδότηση: 2019ΜΠ90800003  της  ΣΑΜΠ 908
Εισηγητής:Παρίσης Μπίλλιας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Π.Κ.Μ. 
Θέμα 3ο:Έκδοση απόφασης έγκρισης υποβολής ένταξης του έργου  «Υπηρεσίες προετοιμασίας φακέλου μεγάλου έργου» προϋπολογισμού 74.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. 
Εισηγητής:Παρίσης Μπίλλιας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Π.Κ.Μ. 
Θέμα 4ο:Καθορισμός νέων θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών των πρώην ΤΕΙ στην Π.Ε. Σερρών. 
Εισηγητής:Μπαλαξής Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Σερρών. 
Θέμα 5ο:Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας. 
Εισηγητής:Νεστορόπουλος   Απόστολος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας. 
Θέμα 6ο:Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Πέλλας. 
Εισηγητής:Νουσηκύρου Αλκιβιάδης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Πέλλας.